Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
«Ανοικτή Πύλη εισόδου στη γνώση – Διαθέσιμο σε όλους»

1. Γενικά

Η εφαρμογή «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας», δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : «Βάση Αναπτυξιακών Δεδομένων Ν. Κοζάνης (GIS)», σε συνεργασία με την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Κοζάνης και στη συνέχεια με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με Φορέα Υλοποίησης (Φ.Υ.) την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η εφαρμογή επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και των Φορέων, μέσω διαδικτύου, στα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (χαρτογραφικά, περιγραφικά στοιχεία και θεματικοί χάρτες), για άμεση μεταφόρτωση και οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση σύμφωνα με την αντίστοιχη άδεια χρήσης (Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή).

Aποτελεί χρήσιμο εργαλείο «ανοικτό» σε όλους τους πολίτες και τους Φορείς και προβλέπεται να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.


2. Υλοποίηση του έργου

Η υλοποίηση του έργου «Βάση Αναπτυξιακών Δεδομένων Ν. Κοζάνης (GIS)» είναι προϊόν της στενής συνεργασίας των στελεχών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη συνολική υλοποίηση του έργου.

Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, καθορίσθηκε από κοινού με τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Εγινε εισαγωγή των διαθέσιμων χαρτογραφικών δεδομένων σε σημειακή, γραμμική και πολυγωνική μορφή, συσχετισμένων με την περιγραφική πληροφορία που τα συνόδευε. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου έγινε επίσης σταδιακός εμπλουτισμός των υφιστάμενων στοιχείων και προσθήκη νέων, καθώς και παραγωγή θεματικών χαρτών.

Η παρούσα εφαρμογή με τίτλο «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας» έγινε μετά την ολοκλήρωση δημιουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και των θεματικών χαρτών. Επιτρέπει την ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και στους θεματικούς χάρτες.


3. Περιεχόμενα εφαρμογής

Τα στοιχεία της εφαρμογής περιλαμβάνουν:

  • Ψηφιακά διανυσματικά δεδομένα που καλύπτουν το Νομό Κοζάνης (νυν Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης) και, κατά περίπτωση, το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας.
  • Αναλυτικά περιγραφικά δεδομένα για τις θεματικές ενότητες που προβάλλονται στην εφαρμογή, συσχετιζόμενα με τα αντίστοιχα ψηφιακά διανυσματικά χαρτογραφικά δεδομένα. Για όλα τα περιγραφικά στοιχεία γίνεται ρητή αναφορά στη πηγή και το χρόνο προέλευσής τους, από τα οποία καθορίζεται η ακρίβεια και αξιοπιστία τους.
  • Έτοιμους θεματικούς χάρτες που δημιουργήθηκαν από τη διαθέσιμη πληροφορία.

Όλα τα προηγούμενα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο για ελεύθερη και άμεση μεταφόρτωση και αποθήκευσή τους για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη σχετική σελίδα «Όροι χρήσης» του παρόντος διαδικτυακού τόπου.


4. Στόχοι εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμογή «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας» επιδιώκει να πετύχει τους παρακάτω στόχους:

  • Nα γίνει γνωστή και κτήμα των πολιτών και των Φορέων η διαθέσιμη πληροφορία για την περιοχή, σε οργανωμένη και εύκολα διαχειρίσιμη ηλεκτρονική μορφή.
  • Να είναι δυνατή η εξαγωγή στοιχείων από τη κεντρική ηλεκτρονική βάση (περιγραφικών και χαρτογραφικών) καθώς και θεματικών χαρτών, τα οποία να αποθηκεύουν οι πολίτες για οποιαδήποτε δική τους χρήση.
  • Να καταστεί εφικτή η χρήση των στοιχείων (χαρτογραφικών, περιγραφικών και θεματικών) από κάθε πολίτη και Φορέα, ώστε να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων και η προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
  • Να μειωθεί η γραφειοκρατία στη λήψη και χρήση χρήσιμων για τους πολίτες πληροφοριών και δεδομένων, για να διευκολύνονται στη διεκπεραίωση των δράσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν.
  • Να γίνει εργαλείο λήψης πρωτοβουλιών και αποφάσεων, από τους πολίτες και τις διοικητικές Υπηρεσίες.

Φιλοδοξία της παρούσας εφαρμογής είναι, να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο «ανοικτό» σε όλους τους πολίτες και τους Φορείς και να συνεισφέρει στην ουσιαστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.